С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы (Вестник НГУ имени С. Нааматова)

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы (Вестник НГУ имени С. Нааматова) № 1, № 2, № 3, № 4

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2016, № 1, № 2-№ 3,№ 4

С. Нааматов атындагы НМУнун Жарчысы 2017, № 1