Оторова Сайрагул Турсуновна кафедра башчысы

ОтороваИлимий даражасы: 25.00.36 — «Геоэкология» адистиги боюнча «Техника илимдеринин кандидаты «. Илимий тема: «Нарын дарыясынын суусунун абалынын жогорку жагынын экогеохимиясы».Коргоо 2013-жылы 25-майда болду.

Адреси: Нарын шаары. Турдубаев көч. 73. кв 2. 777 084 537, 551 004 097, 705 084 837 «E-mail»: saira-091@mail.ru

Туулган жылы, айы: 19.07.1974, Нарын областы, Ат-Башы району, Ак-Муз айылы

Иш тажрыйбасы:

 • 09.2000 — Нарын мамлекеттик университетинин «Электроэнергетика» кафедрасында окутуучу
 • 09.2010-«Физика жана экология» кафедрасында окутуучу
 • 09.2013- «Аграрадык-техникалык дисциплиналар» кафедрасында ага окутуучу
 • 07.2014 -«Аграрадык-техникалык дисциплиналар» кафедрасында кафедра башчы, доценттин милдетин аткаруучу
 • 1981−91 жж. — «Учкун» орто мектебин «Күмүш медаль» менен;
 • 1991 — 1992жж. — Бишкек политехникалык институтунун даярдоо курсунда;
 • 1992−1997жж.- Кыргыз Архитектура курулуш институнун «Инженердик курулуш жана өндүрүштүк экология» факультетинин «Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» адистиги боюнча «Инженер-куруучу» квалификациясын;
 • 2002−2005- жж. У. Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен институнда «Айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу» кафедрасында аспирантураны;
 • 2013−2014-жж. И. Раззаков атындагы КМТУнун «Электроэнергетика жана электротехника» адистигиндеги магистратураны;
 • 1.09.2002 ушул эле окуу жайдын «Экология жана агрардык технология» кафедрасында окутуучу

Билими:

 • 1981−91 жж. — «Учкун» орто мектебин «Күмүш медаль» менен;
 • 1991 — 1992жж. — Бишкек политехникалык институтунун даярдоо курсунда;
 • 1992−1997жж.- Кыргыз Архитектура курулуш институнун «Инженердик курулуш жана өндүрүштүк экология» факультетинин «Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү» адистиги боюнча «Инженер-куруучу» квалификациясын;
 • 2002−2005- жж. У. Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен институнда «Айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу» кафедрасында аспирантураны;
 • 2013−2014-жж. И. Раззаков атындагы КМТУнун «Электроэнергетика жана электротехника» адистигиндеги магистратураны;

Кошумча окуу жана кайра даярдануу курстары;

 • 2005−2006жж. «Персоналдык компьютерди колдонуучу» деген сертификат
 • 2012−2013жж. НМУнун Америка борборунун" Beginer English for Adults" сертификаты
 • 2012−2013жж. «Химия илими туруктуу өнүгүүгө карай» деген семинарда «Суунун сапатын аныктоо ыкмасын өздөштүрүү» сертификаты

Илимий эмгектер:

 • Жалпы 18 илимий макала, анын ичинен 9у эл аралык маанидеги конференцияларга жарыяланган, бир патент «Дарыянын конфигурациясы»
 • Башка билимдер жана маалыматтар:
 • Кыргыз-орус тилдерин жакшы билем, англис тили-базалык негизде
 • Колдонуучу программалар «Word», «Excel» «INTERNET EXPLORER»

Илимий эмгектеринин тизмеси

 1. К изучению геоэкологического состояния воды реки Нарын- Сборник научных трудов КГ-МИ имени академика У.А. Асаналиева. 10 лет кафедре «ООС и РИПР».Бишкек.2002Стр.54−58
 2. Топономические имена отдельных регионов Кыргызской Республики- Материалы международной научно-технической конференции «Недра гор Кыргызстана народу». КГ-МИ. Бишкек.2003.Стр.17−20
 3. Снежная лавина- Журнал Социальные гуманитарные науки. № 3−4, 2004. Бишкек. Издательский центр «МОК». Стр.98−101
 4. Экологическое состояние воды реки Кумтор до реки города Нарын- Журнал «Известия Вузов».№ 6,2004.Бишкек Стр.91−95
 5. Проблемы водопользования- Журнал «Известия Вузов».№ 6,2004.Бишкек. Стр.128−131
 6. Экологическое состояние питьевой воды города Нарын- Материалы 3-й научно- практической конференции «Проблемы образования и науки», посвященной 2200-летию Кыргызской государственности. 25−25 мая 2003 г. НГУ.Б.:2004.
 7. Опасные геологические процессы в природной среде и их изучение- Материалы 3-научно-практической конференции «Проблемы образовании и науки». НГУ. 2004. Стр.210−213
 8. Кинетика изменения элементного состава воды в верхнем течении реки Нарын- Журнал «Естественные и технические науки»,№ 6(20). Москва. 2005 г. Стр.113−117
 9. Гидрохимическая характеристика вода верховьев реки Нарын.- Журнал актуальной научной информации «Аспирант и соискатель», № 6 (31). Москва.2005г. Стр.208−210
 10. Течет река Нарын сквозь ПДК- Известия КГТУ им. И. Раззакова. Материалы Международной научно-технической конференции «Инновации в образовании, науке и технике» посвящается 100-летию первого ректора ФПИ-КГТУ профессора Сухомлинова. Том III. Бишкек. 2006.Стр.29−35
 11. Экогеохимические проблемы вод верховьев реки Нарын- Журнал «Известия КГТУ им. И. Раззакова. 2009 г., № 16.Бишкек.Стр.378−382
 12. О проблеме питьевых вод — на примере с. Ат-Башы Нарынской области- Материалы научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы использования природных ресурсов Кыргызстана и пути их решения».Вестник КГУ имени И. Арабаева. Выпуск 1. 2011.Бишкек. Стр.123−125
 13. О степени защищенности грунтовых вод Ат-Башинской долины от поверхностных загрязнений- Материалы научно-практической конференции «Эколого-экономические проблемы использования природных ресурсов Кыргызстана и пути их решения». Вестник КГУ имени И. Арабаева. Выпуск 1. 2011.Стр.126−128
 14. Химические особенности подземных вод высокогорных областей — как источников питьевых вод- Труды VIII международной научно-практической конференции «Пища. Экология. Качество». Алматы, 23−24-сентября 2011 г. Республика Казахстан. Стр.87−89.
 15. О возможной роли антропогенных факторов в геохимии вод бассейна верхнего Нарына- Известия КНУ им. Ж. Баласагына (спецвыпуск трудов международной конференции). Бишкек.2012г. Стр.114−120
 16. Конфигурация речной сети бассейна реки Верхний Нарын- Кыргызпатент. Свидетельство № 924. Географическое описание и карта, рукопись. Зарегистрировано в Государственном реестре Кыргызской Республики объектов авторского права.18 -апреля, 2007 года.
 17. The influence of the time of year and antropogenic factorsecogeochimistry on water basin of the upper Narun- Conferens materials: ICOEST: 2013- CAPPADOCIA, Urgup, Turkey, June 18−21, 2013.
 18. Основые геоэкологические проблемы разработки месторождений полезных ископаемых Кыргызской Республики- Материалы Международной конференции, посвященной 70-летию Института геологии НАН КР. «Геодинимика, оруденение и геоэкологические проблемы Тянь-Шаня».-Изд-во:ИЛИМ, Бишкек, Сентябрь
 19. Магистердик илимий иш.

Сертификат

 1. «Общеевропейская система обеспечения качества образовательных программ» Бишкек 2014
 2. «КР жогорку кесиптик билим берүүнүн эки денгээлдүү түзүмү» 2012
 3. ««Кураторлук ишмердүүлүк» 2012
 4. «Beginner Englisn for Adults» 2013
 5. «Химия в интересах устойчивого развития» 2013

Сыйлыктар:

 1. Жаш окумуштуулар кенешенин НМУнун 12 жылдыгына карата ардак грамота
 2. НМУнун ардак грамотасы 2012
 3. НМУнун 15 жылдыгына карата ардак грамота 2011
 4. НМУнун 10 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн декадага активдүү катышкандыгы үчүн ардак грамота
 5. Нарын районунун Ардак грамотасы, 2011.
Диплом, Мактоо баракчалары, Сертификаттары