Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна

Туулган жылы: 28.11.1972 ж.
Билими: Жогорку-педагогикалык
Кайсы ЖОЖ бүткөн (качан, кайда?) И. Арабаев атындагы КМПУ 1999ж.,
адистиги- «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы»
Кесиби: «Педагогика жана окутуунун технологиясы» кафедрасында окутуучу
Педагогикалык факультетте окуу иштери боюнча декандын орун басары
Кесиптик стажысы (анын ичинен НМУда): 16 жыл, НМУде 16 жыл
Кайсы предметтерди окутат • Педагогикалык кесипке киришүү
• Билимберүүнүн философиясы
• Билим берүү системасын башкаруу
• 4. Педагогикалык чеберчилик
Сыйлыктары: • НМУнун Ардак грамотасы 2006 ж.
• НМУнун Грамотасы 2007 ж.
• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак грамотасы 2014ж
• НМУнун Ардак грамотасы 2014 ж
• Нарын шаардык мериясынын жана депутаттардын нарын шаардык кенешинин Ардак грамотасы 2011ж
• Кесип бирликтеринин Нарын облустук кенешинин Ардак грамотасы 2013ж
КРнын Аялдар Конгрессинин Ардак грамотасы 2014ж
• НМУнун Ардак грамотасы 2014 ж
Илимий-изилдөө иштери: «Бакалавр системасында студенттердин рефлексиялык ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык негиздери»
Квалификациясын жогорулатуу:
• «Шаг за шагом» Сорос Бишкек 2001ж
• «Шаг за шагом» Сорос Бишкек 2003ж.
• «Воспитание толерантности» Нарын 2002ж
• «Мектепке чейинки жаштагы балдарды тарбиялоо жана өнүктүрүү» Бишкек 2010ж. Ага Хан
• НМУ «Инновациялык технологиялар» Нарын 2010-ж.
• НМУ «Окутуунун инновациялык методдору» Нарын 2011-ж.
• «Кыргызстандагы билим берүүнүн жанылануу мезгилинде мектепке чейинки, башталгыч жана атайын билим берүүдөгү актуалдуу проблемалар» И. Арабаев КМУ илимий практикалык конференция. Бишкек 2012-ж
• КББА, USAID дин «САПАТТУУ БИЛИМ» долбоору Нарын 2011- ж.
• Сертификат «Жогорку кесиптик билим берүүнү жакшыртууда ийгиликтери үчүн» Нарын 2014-ж.
• Сертификат «Активные формы обучения» организованный по Региональная программе «Реформа систем образования в Центральной Азии» Бишкек 2014-ж.
• Курс: «Педагогикалык компетенттүүлүк. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууну башкаруунун жолдору жана механизмдери» Бишкек-Нарын 2015-ж.
• Сертификат «Активные формы обучения» организованный по Региональная программе «Реформа систем образования в Центральной Азии» 20.03.2015 г.

Жарык көргөн макалалар:

1. Султаналиева Ш. К. Педагогикалык рефлексиянын өзгөчөлүктөрү [Текст] /Сияев Т.М., Султаналиева Ш. К// Азыркы мезгилдин педагогу: теория жана практика: илимий эмгектердин жыйнагы. Бишкек, 2011.№ 1 -43−46 бет
2. Султаналиева Ш. К. Кесиптик ишмердүүлүккө даярдоодо педагогикалык рефлексияны өнүктүрүүнүн шарттары жана каражаттары [Текст] /Султаналиева Ш. К// Азыркы мезгилдин педагогу: теория жана практика: илимий эмгектердин жыйнагы. Бишкек, 2011 № 2 -47−51бет
3. Султаналиева Ш. К. Педагогикалык рефлексияга үйрөтүүнүн ыктары [Текст] / Султаналиева Ш. К// Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жарчысы. Педагогика жана психология. Жалал Абад. 2012. № 1(26). 225−228бет.
4. Султаналиева Ш. К. Рефлексияны өнүктүрүүгө багытталган көнүгүүлөрдүн өзгөчөлүктөрү [Текст] / Султаналиева Ш. К // И. Арабаев атындагы КУУнин ЖАРЧЫСЫ: Башталгыч жана орто мектепте билим берүү: көйгөйлөр, тажрыйбалар, перспективалар. Бишкек, 2012. № 4.380−382 бет
5. Султаналиева Ш. К. Педагогикалык рефлексиянын өнүгүүсүнө багытталган көнүгүүлөрдүн комплекси. [Текст] / Султаналиева Ш. К// Известия вузов. Бишкек, 2013. № 5. 122−124 бет
6. Султаналиева Ш. К. Студенттердин рефлексиялык билгичтиктерин калыптандыруунун формалары жана усулдары. [Текст] / Султаналиева Ш. К// Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ЖАРЧЫСЫ. Педагогика илимдери. Бишкек 2013. .№ 3 -337−342 бет
7. Султаналиева Ш. К. Педагогикалык ишмердүүлүктѳ рефлексиялык кѳнүгүүлѳрдүн ролу. [Текст] / Султаналиева Ш. К// Известия вузов. Бишкек, 2014. № 4.64−66 бет
8. Султаналиева Ш. К. Рефлексивная деятельность будущих учителей начальной школы. [Текст] / Султаналиева Ш. К// Абай атындагы Казак Улуттук педагогикалык университети. ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ. Илимий-методикалык журнал. Алматы 2014. № 3.144−146 бет
9. Султаналиева Ш. К. Башталгыч мектеп мугалиминин педагогикалык рефлексиясы: практикалык аспект. [Текст] / Султаналиева Ш. К., Сияев Т. М// Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ЖАРЧЫСЫ. Педагогика илимдери. Бишкек 2015. № 12.550−553 бет.
10. Султаналиева Ш. К. Особенности педагогических рефлексивных упражнений в деятельности педагога. [Текст] / Султаналиева Ш. К., Сияев Т. М// «Российский индекс научного цитирования» III международная научно-практическая конференция. ИЦРОН. Актуальные пробемы педагогики и психологии в Росии и за рубежом. Выпуск III. Сборник

11. научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (10 февраля 2016 г.) г. Новосибирск 2016. № 3. -137−140 с
12. Султаналиева Ш. К. Тренинг, направленный на формирование навыков рефлексии будущего учителя. [Текст] / Султаналиева Ш. К., Сияев Т. М// «Российский индекс научного цитирования» III международная научно-практическая конференция. ИЦРОН. Актуальные пробемы педагогики и психологии в Росии и за рубежом. Выпуск III. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции (10 февраля 2016 г.) г. Новосибирск 2016. № 3. -152−153 с