Илимий китепкана

Илимий китепкана — окуу — тарбия процессин жана илимий изилдѳѳлѳрдү документтер, маалымат менен камсыз кылган НМУнун структуралык бѳлүнүшү. Ошондой эле билимди таратуучу, руханий жана интеллектуалдык баарлашуу, маданият борбору болуп саналат.
Максаты:
Окурмандар үчүн маалыматтык кызмат кѳрсѳтүүнү жакшыртуу, маалыматтык ресурстардын ассортиментин кеңейтүү жана мазмунун байытуу, алардын билим, илим, маданий жана башка маалыматка болгон муктаждыгын толугу менен канааттандыруу.
С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин илимий китепканасы 1996-жылдын 22-майында Нарын айыл чарба техникумунун базасында ачылган. 20 400 нуска китеп фонду менен бир китепканачы иштеген.
Китепкананын аталышы 1999-жылы сентябрь айында «илимий китепкана» деп ѳзгѳргѳн. С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин 27-июнь, 2016-жылдагы чечими менен С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 20 жылдык мааракесине карата НМУнун илимий китепканасына акын, журналист, юрист Жедигер Саалаевдин ысымы ыйгарылды. Китепкананын ишин башка структуралык түзүмдѳр менен кооординациялоо жана китепканалык тейлѳѳнү жакшыртуу максатында НМУ да Китепканалык Кеңеш түзүлгѳн.
Илимий китепкана:
1.Студенттерди, аспиранттарды, докторант, илимий кызматкерлерди, окутуучуларды, университеттин башка кызматкерлерин алардын маалыматтык суроосуна карата фондуга кеңири жол берүүнүн негизинде, оперативдүү китепканалык жана маалыматтык — библиографиялык тейлѳѳ менен камсыз кылат.
2. Университеттин профилине, билим программаларына жана окурмандардын маалыматтык муктаждыгына жараша китепканалык фондуну түзүп, толуктайт.
3. Справкалык-издѳѳ аппаратын: каталог, картотека, маалымат-базаларын уюштурууну жүзѳгѳ ашырат.
4. Университеттин тарбиялык, гумманитардык-агартуу ишмердүүлүгүнѳ катышат.
5. Китепканалык-маалыматтык маданиятты калыптандырууда, маалыматты издѳѳдѳ окурмандарды заманбап ыкмаларга үйрѳтүүнү уюштурат.
6. Заманбап технологияларды киргизүүнүн негизинде жана китепканалык-маалыматтык процесстерди компьютерлештирүү менен китепкана ишин ѳркүндѳтѳт.
7. Китепканалык жана маалыматтык- библиографиялык тейлѳѳнүн суроолору боюнча усулдук иштерди жана илимий изилдѳѳлѳрдү жүргүзѳт.
• 2 окуу зал;
• 1 электрондук зал;
• 2 абонемент;
• 3 китеп сактоочу жайдан турат.

Негизги контролдук кѳрсѳткүчтѳр:

Кѳрсѳткүчтѳр 2015-жыл 2016- жыл
1 Окурмандын саны 3021 2648
2 Окурмандын катышы 76 639 70 714
3 Китептин берилиши 117 892 65 088

Жалпы китеп фонду

Фонд Нускасы Баасы сом менен Аталышы
1 Жалпы китеп фонду 92 847 4 815 711 31 540
2 Электрондук китептердин саны 2437
3 Электрондук каталог (ИРБИС-64) 79 248 19 315

2015−2016 жылдарга алынган мезгилдүү басылмалар.

Жылы Канча аталыштагы Нуска Баасы
1 2015-жылга 40 58 88 156 c
2 2016-жылга 26 35 94 181 c
3 Бардыгы 182 337 с

Илимий китепканага 2017-жылы келип түшкөн адабияттар

Кайдан келди

Нуска

Баасы

которуу

накталай

Акысыз түрдө

1

«Сильва» билим борбору

102

28765c

28765c

2

Кыргыз китеп палатасы

168

21885c

3

«Глобальное партнерство в образовании» проектиси

8

3158 c

4

Жеке автордон, белекке берилген адабияттар

3145

51 805с

5

Ж.Саалаевдан белек

1185

247 858с

6

Нац.комиссия по гос язык

77

10 842 с

7

Белек берилген адабияттар

4674

781 137с

8

Бардыгы

4691

793 537с

2016-жылы илимий китепкана тѳмѳндѳгү мезгилдүү басылмаларды алат:
— Газеталар:
Кут билим, Кыргыз Туусу, Кыргыз тили, Эркин Тоо, Теңир Тоо, Тил жана маданият, Кут билим сабак, Слово Кырыгзстан;
— Журналдар:
Эл агартуу, Шоокум, Нормативные акты КР, Главный бухгалтер, Русский язык и литература в школах,
Россия журналдары:
— Педагогика, Английский язык.
Китепкана ишин автоматташтыруу максатында 2009-жылдан тартып долбоордун алкагында ИРБИС-64 базасын колдонуп электрондук каталог түзүлүп, бул иш дагы да уланууда. 2009-жылдын ноябрь айынын 2015-жылдын жыйынтыгы менен 17 336 аталыштагы 59 792 нуска китептин электрондук каталогу түзүлдү. Мындан 32 583 китеп кире элек. Ирбис-64 программасына жалпы фондунун 65% окуу процессине керектелүүчү китептер киргизилип электрондук каталог түзүлдү.
Китеп фондусундагы жалгыз экземпляр китептер сканерден өткөрүлүп, толук текстүү электрондук китептер, окутуучулар түзгөн силабустар киргизилип, окурмандардын өз алдынча сабакка даярдануусуна мүмкүнчүлүктөр түзүлдү.
2006-жылдан бери илимий китепкана ЕВРОсоюздун «Темпус-ТАСИС» гранттык программасынын каржылоосу менен «Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын китепкана тармактарын бириктирүү „Кирлибнет долбоорун ишке ашырууда Кирлибнет сайтынын ачык архивине университеттин 38 окумуштууларынын 100 дѳн ашык китеби киргизилди. Усулдук колдонмолор автордук келишимдин негизинде жайгаштырылды. 2016-жылга 2059 макала статьялар киргизилген.
Жалгыз нускадагы китептер сканерден 2437 китеп өткөрүлгөн. Системанын китепти окурмандарга берүү модулун ишке ашыруу этабы турат.
Илимий китепкананын окуу залдарында такай туруучу ошондой эле белгилүү даталарга да китеп кѳргѳзмѳлѳр чыгарылып, студенттердин чакан топторуна баяндамалар берилип турат. Жаңы түшкѳн адабияттардын китеп кѳргѳзмѳсү уюштурулуп, мугалимдерге жана студенттерге адистиктер боюнча китептер сунушталып, баяндамалар ѳткѳрүлүп турат.
Жаштарга китепканада руханий, адеп-ахлак жактан тарбия берүүдѳ китепкана кызматкерлери ѳзүнүн ишмердүүлүгүндѳ кѳп багыттарды камтып, иш чараларды ѳткѳрүп турушат. Мисалы — жаштардын толеранттуу аң сезимин калыптандыруу, патриоттук тарбия берүү, кыргыз элинин маданиятынын баалуулуктарына кызыгууларын арттыруу жана башкалар. Демек китепканачылардын аткарган иштеринин мазмуну жаштарды курчап тургандарга аяр мамиле жасоо, жакындарына жардам берүү, боорукердик, чыдамкайлык, жүрүм-турум маданияты жана ушул сыяктууларды камтыйт. Жаштардын маданияттуу, адептүү, ыймандуу ѳсүп ѳнүгүүсүн ойготуу, кѳмѳктѳшүү, максатында китепкана кызматкерлери активдүү иштерди буга чейин алып барышкан жана мындан ары да алардын ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Алар китепкана ишмердүүлүгүнүн жаңы формаларын, ыкмаларын пайдаланышат. Быйыл китепкана жаштарды руханий жактан тарбиялоодо ѳзүнүн иш чараларын тѳмѳнкү багыттарда ѳткѳрүү менен иш планын аныктады.
1. Жарандуулукка, патриоттулукка жана адамдын укуктарын, эркиндиктерин сыйлоого тарбиялоо. Бул иш чаралар негизинен Кыргызстанды, ѳзүнүн элин, жерин, бай маданий-тарыхый жашоосуна, мамлекеттик символикаларды, кыргыз тилин билүүгѳ, урматтосуна багытталган. Китепкана ишинде патриоттулук тарбия берүүдѳ эң негизги максат -жарандын активдүү турмуштук позициясын калыптандыруу, Ата мекенин, ѳзүнүн кичи мекенине болгон суйуусун ойготуу. мекен алдында жоопкерчилигин сезишет өз мекенин сүйүп жана анда жашаган адамдарга урмат көрсөтүүнү үйрөнүшөт.
2. Эмгекти сүйүүгѳ, эмгеккке чыгармачылык мамиле жасооого багытталган иш чаралар.
3. Жаратылышка жана курчап турган айлана-чѳйрѳгѳ аяр мамиле жасоого тарбиялоо.
4. Жаштарда эстетикалык идеал жана сулуулуктун баалуулуктарын калыптандыруу. же болбосо адамдардын жүрүм-турумунан, бизди курчап турган айлана чѳйрѳдѳгү сулуулуктарды кѳрѳ билүүнү кыргыз элинин фольклоруна, этно маданиятына кызыгууну, аларды үйрѳнүүнү камтыйт.
Биздин илимий китепкана бул багыттарда агартуучу, маданий иш чараларды жана библиографиялык тейлѳѳлѳрдү жүргүзѳт. Окуу залдарда китеп кѳргѳзмѳлѳр уюштурулуп бир нече иш чаралар пландалган. Кыргыз Республикасынын улуттук символикалары, Залкар манасчы Сагынбай Орозбаковго-150 жыл „М.Баетовго-115 жыл" — жолугушуу кече, „Жаштар жана шайлоо“ тренинг, „Мамлекетибиздин-баш мыйзамы“ Конкурс эссе, роликтер. Китептин бет ачарлары
Адептүүлүк ата салты, бабалардын мурасы“."Адам байлыгы ыйман“."Маданияты жок мамлекет болбойт». «Манас -дүйнөлүк маданияттын улуу мурасы». деген темаларда баяндамалар окулат. Жаштардын маданий нарктуулук сезимдерин калыптандырууда китепкананын фондусундагы кѳркѳм адабияттарды, китепти окутууну алга жылдыруу да ѳзгѳчѳ мааниге ээ. Албетте жаш муундарды адептүү, ыймандуу, нарктуу сезимдерин калыптандырып тарбиялоонун даяр рецептери жок. Бирок ошентссе да китепкана бул багытта быйылкы эле жылы колго алып кийинки жылы унтта калтырып койбой алмуздактан бери эле бул иштерди ар дайым максаттуу түрдѳ иш чаралар аркылуу жүргүзүп келген десем жаңылышпайм.
Китепкана кандай гана иш аткарбасын, анын негизги максаттарынын бири-бул жаштар арасында китеп окууну алга жылдыруу менен бирге Кыргызстандын азыркы күндѳгү жашоосуна жана тарыхын окуп үйрѳнүсүүнѳ түздѳн түз кѳмѳктѳшүү.

Ж. Саалаев атындагы илимий
китепкананын директору: Г. Кыдыралиева Нарын-2016.
1996- жыл китепкана

Ишмердүүлүгү

Маалыматтары