Бөлүмдөр

Окуу залы № 1

Окуу залы № 2

Нарын мамлекеттик университетинин башкы окуу корпусунда жайгашкан

абонемент

Ж. Саалаевдин кабинети

Мезгилдүү басылмалар залы

китеп топтоо бөлүмү

электрондук зал