Профессордук — окутуучулук курам

Аман кызы Б.- п. и. к., доцент

Бийгелдиева Н. А.-п. и. к.

Чолпонбаев А. К.-фил. и. к.

Жантаев А. С. -фил. и. к.

Сатылган кызы Г.- фил. и. к.

Дюшеева Т.С.- изденүүчү.

Усеналиева Г. С- окутуучу

Өмүрканов Т. А-изденүүчү

Исакбаева З.Т. -окутуучу

Аскар уулу Т.-окутуучу

Саргашкаев Ж.А.-окутуучу