Окуу-методикалык иштери

2019−2020-окуу жылына карата

Окуу иштери боюнча:

2019−2020- окуу жылында жалпысынан кафедрага 5248,6 саат окуу жүгүн аткаруу пландалган, 1062- лекция, 2104 — практикалык сабактар. Кафедра мүчөлөрү негизинен өздөрүнө белгиленген окуу жүктөрүн аткарышты. Кафедранын окуу иштери кафедра башчысы тарабынан көзөмөлдөнүп, айрым кызматкерлер жүйөөлүү себептер менен жок болуп калган учурларда алардын сабактары башка кызматкерлер тарабынан алмаштырылып турулду. Окуу иштери боюнча олуттуу тартип бузуулар катталган жок. Окуу ишиндеги олуттуу маселелер кафедранын жыйынында талкууланып турулду.

«Орус тили жана адабияты» кафедрасынын окутуучулары С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Т. Усубалиевдин 100-жылдыгына карата өткөрүлгөн илимий конференцияга, Мамлекеттик тилдин 30-жылдыгына арналган кечеге, Улуу Жеништин 75 жылдыгына карата, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 24 жылдыгына карата онлайн конференцияга, жыйналыштарга, окуу-методикалык семинарларга активдүү катышып жатышты.

Кафедрада даярдалган видео сабактар:

Дисциплина

Тема

Курс

Иштеп чыккан мугалимдин А.А.А.

«Азыркы орус тили. Синтаксис»

Синтаксический разбор простого предложения

II-курс

Касаболотова Г. А.

«Азыркы орус тили. Синтаксис»

Синтаксический разбор простого осложненного предложения

II-курс

Касаболотова Г. А.

«Орус адабиятынын тарыхы. 19 кылым»

Творчество И.С.Тургенева

III-курс

Арыпбекова Д.Д.

«Орус адабиятынын тарыхы. 19 кылым»

Творчество А.С.Пушкина

III-курс

Арыпбекова Д.Д.

Окуу-методикалык иштер боюнча:

2019−2020-окуу жылына карата кафедрада төмөнкүдөй окуу-методикалык иштер аткарылды:

 • модулдук, зачеттук жана экзамендик суроолор жаныртылды;
 • студенттин өз алдынча иштөөсүнүн тематикалары жаныртылды;
 • ар бир окутуучу иш программаларын жаныртышты;
 • II курстун Р-18-группасынын үзгүлтүксүз көнүктүрүү практикасынын жетекчиси Жунушбаева Б.М. тарабынан отчет жана анализ берилди.
 • III курстун Р-17 группасы кесиптик-базалык практикага кетишти, жетекчиси — Касаболотова Г. А.
 • IV-курстун Р-16 группасынын педагогикалык практикасынын жетекчиси Таштанкулова Ж.Ж. тарабынан отчету жана анализи берилди.
 • IV-курстун Р-16 группасынын студенттери дипломдук иштерин ийгиликтүү коргошту.
 • 2019-жылдын 12-сентябрында кафедра башчысы Г. А.Касаболотова Нарын шаарынын мектеп мугалимдерине, кафедранын окутуучуларына «Орус тилин окутуудагы заманбап ыкмалары» аттуу окуу-методикалык семинар өттү.
 • 2019-жылдын 15-октябрында Россотрудничествонун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Нарын мамлекеттик университетине орус тили боюнча 73 даана китеп белекке берди.
 • Э.и.д., профессор Бекбоева Махабат Амантуровна тарабынан «Орус тили жана адабияты» кафедрасына китептер белекке берилди.
 • 2019-жылдын 26-ноябрында кафедранын окутуучулары кесиптик-профилдик практиканы жыйынтыктоо конференциясына активдүү катышышты.
 • 2019-жылдын 29-ноябрында кафедранын окутуучулары А.И.Герцен атындагы Россиялык мамлекеттик педагогикалык университеттин окутуучулары менен он-лайн режиминде дистанттык эл аралык «Лингвокультурологическая парадигма аспетного преподавания русского языка как иностранного» конференциясына катышып, сертификат алышты.
 • 2019-жылдын ноябрь айында берилген лицензиянын негизинде кыска мөөнөттөгүү курстар ачылган.
 • Кафедранын окутуучусу Д.Д.Арыпбекованын «Риторика» жана «История древнерусской литературы» сабактарынан жазган окуу- методикалык колдонмолорун талкуулап, Окумуштуулар кенешмесине сунушталды.
 • Кафедранын окутуучусу Ж.К.Иманалиеванын «Развитие устной речи» жана «Развитие письменной речи» аттуу окуу-методикалык колдонмолорун талкуулап, «Филология» факультетинин окуу- методикалык кенешмесине сунушталды.

Квалификацияны жогорулатуу иштери:

Заведующая кафедрой, кандидат педагогических наук, и.о.доцента Касаболотова Гульзат Асековна с 12 по 26-августа 2019-г. проходила курсы повышения квалификации по программе «Современные тенденции методики преподавания русского языка как иностранного» в г. Санкт-Петербурге в Российском государственном педагогическом университете им. А.И.Герцена. Принимала участие в Международной научно-практической конференции «Проблемы обучения русскому языку за рубежом», где выступила с докладом «Изучение русского ударения в кыргызской аудитории» и показала презентацию по теме выступления. По итогам курсов получила сертификат по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные тенденции методики преподавания русского языка» (72 часа).

12-сентября 2019-года по итогам участия на курсах повышения квалификации провела методический семинар на тему: «Современные подходы в преподавании русского языка» для учителей школ г. Нарына. Участниками семинара были учителя русского языка и литературы школ №№ 4, 8, 5, 10, школы-интерната им. У.Асанова, школы-гимназии № 2, Нарынского лицея им. М.Субакожоева, преподаватели кафедры русского языка и литературы НГУ.

Участие преподавателей кафедры в онлайн-семинаре

29-ноября 2019-года в 15.30 часов по московскому времени кафедра интенсивного обучения РКИ Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена провела XЛингвокультурологический международный научно-практический семинар «Лингвокультурологическая парадигма аспектного преподавания русского языка как иностранного». Преподаватели кафедры русского языка и литературы принимали онлайн участие на этом семинаре. С докладом на тему «Лингвокультурологический аспект в преподавании русского языка как неродного» выступила к.п.н., и.о. доцента АрыпбековаД.Дж. За участие в онлайн-семинаре преподаватели кафедры русского языка и литературы Касаболотова Г. А., Таштанкулова Ж.Ж., Арыпбекова Д.Ж., Иманалиева Ж.К., Жунушбаева Б.М. получили сертификаты.

Российский центр науки и культуры в Бишкеке уже не первый год помогает в приобретении учебников и учебно-методических пособий по специальности «Русский язык и литература», лингвистических словарей и современных энциклопедий по лингвострановедению.

В начале 2016−2017-учебного года Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике передало в дар НГУ 63 книги, в 2017—2018-учебном году — 90 книг, в 2018—2019-учебном году — 200 учебников и несколько CD дисков, в 2019−2010-учебном году — 73 книги.

Такое сотрудничество позволяет сохранить и развивать русско-кыргызское двуязычие в Нарынском регионе.