Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Бурул4Россиянын Табият таануу Академиясы менен тыгыз илимий методикалык иш алып баруусунун негизинде төмөндөгүдөй сыйлыктарга ээ болду.

 • Россиянын Табият таануу Академиясынын илим жана билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери төш белгиси жана күбөлүгү № 2 120;
 • Россиянын Табият таануу Академиясынын"Ата мекендик илимдин алтын фондусунун"Улуттук программасынын «Россиянын алтын кафедра» диплому, төш белгиси, күбөлүгү(№ 1 580);
 • Россиянын Табият таануу Академиясынын"Ата мекендик илимдин алтын фондусунун"Улуттук программасынын Жогорку билим берүү областында жаңычыл иши үчүн «Алтын медалы»;
 • Россиянын Табият таануу Академиясынын «Мыкты маалыматтык проект» номинациясынын Улуттук сапат № 15 121сертификатын «Сандык методдор"силлабусу боюнча ыйгарылды;
 • Россиянын Табият таануу Академиясынын Окуу методикалык бирикмесинин грифин «Математикалык логика"силлабусуна берилди.

Негизги илимий жана методикалык эмгектери:

 1. Окуу китеби. Основы научных исследований. Краткий курс лекций (С.К.Калдыбаев, Г. Ж.Мунайтпасова).2012
 2. Окуу китеби. Основы научных исследований. Практический курс (С.К.Калдыбаев, Г. Ж.Мунайтпасова).2012
 1. Методикалык колдонмо. Математика курсунда окуучуларга эстетикалык тарбия берүүнүн проблемасы жана айрым методикалык сунуштар.-Н.Айат, 2004.-56б.
 2. Методикалык колдонмо. Математикалык логика — электрондук окуу -методикалык комплекс.
 3. Методикалык колдонмо. Сандык методдор- электрондук окуу -методикалык комплекс.

6. Методикалык колдонмо.5-класстын математикасынын электрондук окуу китеби

 1. Методикалык колдонмо. 6-класстын математикасынын электрондук окуу китеби
 2. Методикалык колдонмо. Математикадан класстан тышкаркы иштерди уюштуруда окуучуларга эстетикалык тарбия берүүнүн электрондук энциклопедиясы

Кандидаттык диссертациясын жактагандан кийин илимий-методикалык мүнөздө 2 эмгеги 10дон ашуун макалалары жарык көргөн Алардын ичинен:

 1. Окуу китеби.. Основы научных исследований. Краткий курс лекций (С.К.Калдыбаев, Г. Ж.Мунайтпасова).2012
 1. Окуу китеби. Основы научных исследований. Практический курс (С.К.Калдыбаев, Г. Ж.Мунайтпасова).2012
 2. Илимий макала: Математика боюнча класстан тышкаркы иштерди жүргүзүүдө окуучулардын дүйнөгө илимий эстетикалык көз карашын калыптандыруунун компоненттери // Азыркы мезгилдин педагогу: теория жана практика. № 1 — Б.: 2010.- 13−16б.
 3. Илимий макала: Роль мотивации в обучении математике // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы технологического образования в школе и вузе. г. Стерлитамак.Республика Башкортостан.: 2010. — 155−159-бб.
 4. Илимий макала: Математиканы окутуу процессинде кыргыз педагогикасынын артыкчылыгы // Известия ВУЗов. № 2. — Б.: 2010. — 108−110-бб.
 5. Илимий макала: Негизги мектептин математика курсун окутууда окуучуларга эстетикалык таалим-тарбия берүүнүн моделин түзүү жана аны пайдалануунун ыкмалары//Известия ВУЗов № 4. — Б.: 2011. 188−191-бб.
 6. Илимий макала: Математиканы окутууда окуучуларга эстетикалык таалим-тарбия берүүнүн илимий негиздери// К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун жана К. Карасаев атындагы БГУнун басылмасында .- Каракол.: 2011. 20-чыгарылыш. — 262−267-бб.
 7. Илимий макала: Математиканы окутуу процессинде окуучуларга эстетикалык таалим-тарбия берүүдө класстан тышкаркы иштердин жана окуу китептеринин артыкчылыктары. «Кыргыз тили жана адабияты» аттуу илимий-практикалык басылма // К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун жана К. Карасаев атындагы БГУнун басылмасында. № 20 — Б.: 2011.- 257−262-бб.
 8. Илимий макала: Математиканы окутуу процессинде чыгармачылык ишмердүүлүктү калыптандыруу // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы Бишкек, № 2.2012-ж.- 179−180-бб.
 9. Илимий макала: 11-класстын математикасын окутууда окуучуларга интерактивдүү ыкманы колдонуунун айрым бир үлгүлөрү.// К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин илимий-практикалык басылмасы. — Каракол.: 2012. — 334−337-бб.
 10. Илимий макала: Возможности и развитие мультимедия технологий на уроках русского языка // № 5.-Журнал «Молодой ученый».2012.май
 11. 12. Илимий макала: . Сущность педагогического теста // Проблемы перспективы развития образования (2) Пермь.-Журнал «Молодой ученый».2012,июнь
 12. Илимий макала: Улуттук маданият жана педагогика эстетикалык таалим — тарбия берүүнүн негизги булагы катарында.// 5-симпозиум КР Билим берүү жана илим министрлиги, Ыйык Ата Журт жаштар коому, Кыргыз билим берүү академиясы, Ош мамлекеттик университети.16−22б, 2013

14. Илимий макала:Формирование у учащихся понятий тождества и тождественная преобразований рациональных выражений//Сборник материалов III международной заочной научно-практической конференции.г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия.138−143стр/2013.23апрель

15. Илимий макала:Улуттук боз үйдүн математиканы окутуу процессинде көнүгүүлөр менен иштөөдө колдонулушу//Вестник Иссык-Кульского университета, 212−215стр/2013.Каракол

16.Илимий макала:Информатика предмети боюнча электрондук сөздүк түзүү жана анын пайдалануунун ыңгайлуулугу// Вестник Иссык-Кульского университета, 215−218стр/2013.Каракол

17. Илимий макала:Математиканы окутуу процессинде окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүгүн калыптандыруу боюнча педагогикалык экспериментти өткөрүү жана айрым жыйынтыктары//Ош мамлекеттик университетинин жарчысы.215−219б/, 2013. Ош

18. Илимий макала:Математиканы окутуу процессинде улуттук боз үй жана «Манас» эпосу боюнча көнүгүүлөрдү окутуунун принциптерине ылайык колдонуу// Ош мамлекеттик университетинин жарчысы.219−222б/, 2013. Ош

IMG_9935