Бийгелдиева Нуржан Абдыгуловна, педагогика илимдеринин кандидаты

Жарыяланган илимий эмгектери

Аталышы Иштин мүнөзү Чыккан жери, жылы Авторлоштор
1 Мугалимдерге жардам Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2006-ж. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
2 Дилбаяндардын үлгүлөрү (9-класс) Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2007-ж. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
3 Дилбаяндардын үлгүлөрү (11класс) Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2007-ж. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
4 Мамлекеттик тилди окутуунун интерактивдүү методдору Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2008-ж. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
5 Кыргыз тилин окутуунун интерактивдүү методдору Илимий макала // Известия Вузов, № 6., Бишкек, 2009.- 292−294-бб.
6 Кыргыз тили боюнча таблицалар топтому Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2009-ж. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
7 Тексттер топтому Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2009-ж. А.А.Абдыкалыкова, Н.Р.Карыбекова, А.С.Сүйүналиева, Н.А.Бийгелдиева.
8 Байланыштуу кеп кыргыз тилин окутуунун максаты катары Илимий макала // И. Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. — Чыг. 3. — Б., КМУ, 2010. — 49−42-бб.
9 Байланыштуу кеп кыргыз тилин окутуунун мазмуну катары Илимий макала // И. Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. — Чыг. 3. — Б.: КМУ, 2010. — 292−298-бб.
10 Байланыштуу кепти окутуунун теориядагы жана практикадагы абалы Илимий макала // Азыркы мезгилдин педагогу: теория жана практика. Илимий эмгектердин жыйнагы.- Бишкек: «Айат», 2010, 7−13-бб.
11 Текстти окутуунун теориялык-практикалык айрым маселелери Илимий макала // И. Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. — Чыг. 3. — Б.: КМУ, 2011. — 154−155-бб.
12 Текстти окутуу аркылуу окуучулардын байланыштуу кебин өркүндөтүү Илимий макала // Известия Вузов, № 4, Бишкек, 2011. — 227−228-бб.
13 Байланыштуу кепти окутуунун тажрыйбасынан Илимий макала // Профессор К. К. Сартбаев жана азыркы филология, педагогика илимдеринин актуалдуу проблемалары. — Бишкек: «Турар», 2011. — 138−143-бб.
14 Текстти окутуунун теориялык-практикалык айрым маселелери Илимий макала // Профессор К. К. Сартбаев жана азыркы филология, педагогика илимдеринин актуалдуу проблемалары. — Бишкек: «Турар», 2011. — 144−150-бб.
15. Окуучулардын байланыштуу кебин өркундөтүүнүн илимий-методикалык негиздерин аныктоо Илимий макала // Кыргыз Билим Берүү Академиясынын Кабарлары.- Бишкек, Билим, 2011. — Чыг. 3(19). - 26−29-бб.
16. Байланыштуу кепти окутуунун айрым маселелери) Илимий макала // Кыргыз Билим Берүү Академиясынын Кабарлары.- Бишкек, Билим, 2012. — Чыг. 4(9). - 56−60-бб. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
17. Текстти окутуунун илимий-методикалык негиздери Илимий макала // И. Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. — Чыг. 6. — Б.: КМУ, 2012. — 54−56-бб. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
18. Байланыштуу кепти окутуунун интерактивдүү методдору Илимий макала // И. Арабаев атындагы КМУнун жарчысы. — Чыг. 6. — Б.: КМУ, 2012. — 15−18-бб. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н.А.
19. Байланыштуу кепти окутуунун айрым маселелери Илимий макала // Известия Вузов, № 5, Бишкек, 2013. — 87−90-бб. Бийгелдиева К.А.
20. Байланыштуу кепти окутуунун жолдору Илимий макала // Известия Вузов, № 5, Бишкек, 2013. — 90−92-бб.
22. Кыргыз жана кытай тилдеринде сүйлөө адебин түзүүнүн, аны өркүндөтүүнүн ыкмалары, жолдору жана каражаттары Илимий макала // Улуттук Илимдер Академиясынын Кабарлары.- Бишкек, Билим, 2013. — Чыг. 4(9). - 58−60-бб. Бийгелдиева К.А.
23. Сходства и отличия в глаголах китайского и кыргызского языков Илимий макала // Улуттук Илимдер Академиясынын Кабарлары.- Бишкек, Билим, 2013. — Чыг. 4(9). -60−62бб. Бийгелдиева К.А.
24. Кыргыз жана кытай тилдеринин сүйлөшүү кебиндегинегизги айтылыштар Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2014-ж. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н. А
25. Кыргыз-кытайча сүйлөшмө Методикалык колдонмо Бишкек, Айат, 2014-ж. Карыбекова Н.Р., Бийгелдиева Н. А
26. Байланыштуу кепти окутуунун методикалык окуу куралы Монография Бишкек, Айат, 2014-ж.