Мамбеталиев Жолдошбек Тезекбаевич

Туулган жылы: 1.05.1961-ж.
Билими: жогорку
Бүткѳн окуу жайы: Прежевальск педагогикалык институту 1985−1990-ж.ж.
Адистиги: Сүрѳт, чийүү жана эмгек мугалими
Иш тажрыйбасы: 1990-жылдан баштап орто мектептерде сүрѳт, чийүү предметтери боюнча мугалим, 1996-жылдан баштап Нарын мамлекеттик университетинин педагогика-психология кафедрасынын ага окутуучусу, 1999-ж. И. Арабаев атындагы педагогикалык университетинин аспиранты, 2008-ж. мугалимдердин билимин жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо Борборунун директору.
Жетишкендиктери:
• Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлигинин Ардак грамотасы 12.09.1997- ж.
• Элге билим берүү 2000-ж.
• НМУнун Ардак грамотасы 2006-ж.
• Нарын рай.админ.Ардак Грамотасы 10.10.2007-ж.
• НГУнун профсоюздук комитетинин грамотасы 19.10.2006-ж.
• Нарын шаардык мэриясынын жана депутаттарынын Шаардык кещешинин Грамотасы 6.06.2006-ж.
• Облустук илим жана билим берүү профсоюзунун Ардак грамотасы 24.12.2008-ж.
• КР нын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу ѳкүлүнүн «Ыраазычылык каты»

Кошумча билими: (сертификаттары)
• Академия управления при Президенте Кыргызской Республики «Управление межэтническими отношениями» 2001-г. сентябрь;
• Второй проект образования Азиатского банка развития «Модернизация куррикулума, учебников и учебных материалов и системы оценивания» 2008-г. ноябрь;
• БАУнин ПАХЧ проектиси боюнча «Искусствону түшүнүү бѳлүмүнүн сертификаты 2009-ж.;
• «Технологии и методы обучения в высшем образовании» 2009 г. февраль;
• «Разработка национального куррикулума и оценки качества обучения, учебников и учебных материалов для 10−11 классов» 2009 г. июль;
• «Внедрение идей Образования в интересах Устойчивого Развития в систему вузовского образования и деятельность государственной службы КР» 2009 г. октябрь.
• «Тренер үчүн тренинг» 4−5-март 2010-жыл
• Обучения учителей и руководителей школ использованию интерактивных цифровых модулей. 26.08.2010 г.
• «Оценивание учашихся в начальной школе» 2013- г.
• «Оценивание в начальной школе» 2014 г.

Кѳндүмдѳрү: Компьютерде MS-Word, MS-Excel, Microsoft Office Power Point.
Тил билгилиги: кыргыз тили — эне тили, орус тили — эркин.
үй-бүлѳлүк абалы: үїй бүлѳлүү, үч баланын атасы.
Дареги: Нарын шаары, Ленин кѳчѳсү 125, кв.3
Телефону: моб. (0778) 40 075, (0558) 61 01 05.
Хоббиси: Кєркєм искусство, пейзаж, портрет, натюрморт; тарых, адабият, декоративдик ѳнѳрчүлүк, музыка, музыкалык аспапта ойноо, табигый каражаттардан коллекция топтоо, санжыра топтоштуруу, транспорт каражаттарын оңдоо жана башкаруу, спорт менен машыгуу.
Чет элде болуусу: Россия, Таджикстан, Монгол эл республикасы, Ѳзбекстан, Казакстан, Сауд. Арабия.