Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

ИМАНАЛИЕВ СЫДЫК САДЫРБАЕВИЧ

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин «Тарых, философия жана социалдык-экономикалык билим берүү» кафедрасынын башчысы, философия илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доценти, професс. м.а.,

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Ардактуу профессору

Кафедра максаты: 550 400 — Социалдык-экономикалык билим берүү багытынын «тарых» профили боюнча адистерди — учурдагы ааламдашуу жана маалымат технологияларынын өнүгүү шартында учурдун жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, Дүйнө тарыхын жана Кыргызстандын тарыхынын өзгөчөлүктөрүн, тарыхый мыйзам ченемдүүлүктөрү тууралуу комплекстүү түшүнүккө, системалуу билимдерге ээ иштерман жана чыгармачыл гуманитардык багыттагы адистерди даярдайт.

2019-жылдын 27-апрелинде И. Арабаев атындагы КМУ-нин базасында КР ББЖИМ-н алдында «Педагогикалык билим берүү» багыты боюнча жыйын болуп өттү.