Билим сапатын камсыздоо башкармалыгы

Билим сапатын камсыздоо башкармалыгы НМУнун өз алдынча түзүмдүк бөлүгү болуп саналат.

Башкармалыктын максаты -НМУдагы билим берүүнүн сапатын кардарлардын кызыкчылыгын эске алуу менен жакшыртууга көмөк көргөзүү.

БСК башкармалыгынын тарыхы 2009-жылдагы С. Нааматов атындагы НМУнун ректорунун буйругу менен Билим берүүнүн сапат менеджмент борбору болуп түзүлүүсүнөн башталат. Борбордун негизги милдеттеринин бири болуп билим берүүнүн сапатын көтөрүү максатында НМУнун профессордук- окутуучулук курамы жана Нарын областынын билим берүү мекемелеринин мугалимдери, тарбиячылары үчүн сапат менеджментинин принциптерин, методдорун ишке ашыруу үчүн лекцияларды, семинарларды, консультацияларды, конкурстарды, билимин өркүндөтүү курстарын уюштуруу болуп саналган.

2019-жылы аталган борбор Билим сапатын камсыздоо башкармалыгы болуп аталып, төмөнкү милдеттерди аткарып келет:

 • университеттин билим берүү ишмердүүлүгүнүн сапатынын абалына туруктуу жана тутумдук байкоо жүргүзүү;
 • университеттин түзүмдүк бөлүктөрүндө, бөлүмдөрүндө билим берүүнүн сапаттык көрсөткүчтөрүнө жана тартибине мониторинг жүргүзүү;
 • университеттин тузумдүк бөлүктөрүнүн, бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн ички текшерүү жана өзүн-өзү баалоодон өткөрүү иш чараларын уюштуруу;
 • университеттин билим берүү сапатын камсыз кылуу боюнча ишмердүүлүгү боюнча социалдык сурамжылоо жана изилдөө иштерин жүргүзүү;
 • университеттин сапатты камсыз кылуу тармагында ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик актыларды иштеп чыгуу;
 • билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүү иштерин даярдоо жана уюштуруу;
 • эл аралык сапатты камсыз кылуу уюмдарынын тажрыйбаларын жана практикасын изилдөө жана колдонуу;
 • профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчтөрүн, компетенттүүлүгүн баалоонун критерийлерин, механизмдерин иштеп чыгуу жана жайылтуу;
 • студенттердин өз алдынча иштерин аткарууга жетишээрлик мотивациялык-уюштуруучулук эркиндикти берүү шарттарын түзүү;
 • студенььердин өз алдынча башкаруу органдарын тартуу менен студенттерди билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу иштерине катыштыруу;
 • -сапатты камсыз кылуу тармагында эл аралык кызматташтыкты өркөндөтүү.

БСКбашкармалыгынын Жобосу

БСКбашкармалыгынын башчысынын кызматтык нускамасы

Инновация бөлүмү

Аккредитация бөлүмү

Карьера борбору