Дюшеева Токтокан Садыбакасовна

Изденүүчү Дюшеева Токтокан Садыбакасовнанын жарык көргөн макалаларынын тизмеси:

 1. Дүйшеева Т.С. «Манас» эпосундагы диний түшүнүктөргө байланышкан аталыштар. [Текст] // Сборник научных трудов ППС КГПУ им. И. Арабаева. Выпуск V. -Б., 2001, 176−180-б.
 2. Дүйшеева Т.С. «Манас» эпосундагы жоокерчиликке байланышкан айрым аталыштардын келип чыгышы жөнүндө. [Текст] // Сб. тр. научн. конф. посв. к 50 летию КГПУ им. И. Арабаева «Модернизация высшей школы в переходный период: состояние и перспективы». Вып. VI, -Б., 2002. 175−179-б.
 3. Дүйшеева Т.С. Манас" эпосундагы жоокерчиликке байланышкан аталыштардын лексика-тематикалык топтору. [Текст] // «Тил тагдыры — эл тагдыры». (Эл аралык илимий конференциянын материалдары). И. Арабаев ат. КМПУнун МТМИ. 2-бөлүм, -Б., 2003, 3−10-б.
 4. Дүйшеева Т.С. Элдик эпостордогу этномаданий лексика. [Текст] // Ажыбек баатыр жана Казыбек казалчыга арналган илимий конференциянын материалдары. НМУ. -Нарын, 2003, 157−161-б.
 5. Дүйшеева Т.С. «Манас» эпосундагы этномаданий лексика тууралуу. [Текст] // Жаш түркологдордун 1-симпозиумунун жыйнагы. КТМУ Манас, -Б., 2011. 41−48-б.
 6. Дүйшеева Т.С. Кыргыз тилиндеги жыл сүрүү аталыштарынын келип чыгышы тууралуу. [Текст] //Известие ВУЗов. № 4, НГУ. -Б., 2011. 248−250-б.
 7. Дүйшеева Т.С. «Манас» эпосундагы этномаданий лексиканын синтаксистик жол менен жасалышы. (этномаданий татаал сөздөр). [Текст] // Тил жана адабият, искусство маселелери. № 1,2. Жыйнак. -Б., 2013. 142−146-б.
 8. Дүйшеева Т.С. «Манас» эпосундагы этномаданий лексиканын функционалдык милдеттери. [Текст] // Тил жана адабият, искусство маселелери. № 1,2. Жыйнак. -Б., 2013. 147−152-б.
 9. Дүйшеева Т.С. «Манас» эпосунун этномаданий лексикасынын морфологиялык жол менен жасалышы. [Текст] // Кыргыз тили жана адабияты. № 21 -Б., 2012, 105−107-б.
 10. Дүйшеева Т.С. Метонимиялык жана синекдохалык жол менен жасалган этномаданий сөздөрдүн «Манас» эпосунда берилиши. [Текст] // Вестник Института Лингвистики КГУ имени И. Арабаева, серия: Филологические науки. Выпуск 11, -Б., 2013. 87−91-б.
 11. Дүйшеева Т.С. «Манас» эпосундагы этномаданий лексиканын синтаксистик жол менен жасалышы (этномаданий сөз айкаштары). [Текст] // Известие ВУЗов. Выпуск № 5, 2013. 151−154-б.
 12. Дүйшеева Т.С. Орфографиялык эрежелер тууралуу. // Кыргыз тили менен кыргыз адабиятынын актуалдуу маселелери. (Филологиялык жыйнак). -Нарын, 2004, 56−61-б.