Экономика жана дене күч маданияты факультети

Факультеттин деканы Исраилов Эрик Мукашович экономика илимдеринин кандидаты

Экономика факультети 1997-жылы уюшулган. Факультеттин билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп жана аудит, менеджмент жаатындагы адистерди даярдоого багытталган. Иштеп жаткан мезгилден бери бул багыттар боюнча көптөгөн кесипкөй адистерди даярдап чыгарды. Азыркы күндө факультеттин бүтүрүүчүлөрү республикабыздын бардык аймактарында бюджеттик мекемелерде, финансы-кредиттик уюмдарда, банктарда, жеке ишканаларда эмгектенишет.

Факультеттин курамында 2 кафедра, 12 окуу-усулдук кабинеттер бар. Факультетте студенттердин кызыкчылыктары боюнча түзүлгөн түрдүү ийримдер иштейт. Аларда студенттер ар кыл багыттар боюнча кошумча билимдерге, билгичтиктерге, көндүмдөргө ээ боло алышат.

Факультеттеги окуу процессин 20 штаттык окутуучулар жүргүзөт, алардын ичинде 1 илимдин доктору, профессор, 6 илимдин кандидаттары, доценттер бар. Факультеттин илимий даражалуу кызматкерлеринин көпчүлүгү Нарын жергесинде иштеп жүрүп, өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн коргошкон. Мындан биз факультетте илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк жакшы жолго коюлганын көрө алабыз. Ошондой эле, факультеттин ондогон окутуучулары АКШнын, Россия Федерациясынын, Германия Федеративдүү Республикасынын, Австриянын, Испаниянын, Франциянын, Польшанын, Словакиянын жогорку окуу жайларынан такшалтмадан өтүп келишкен.

Факультет ар бир окуу жылында жүздөгөн адистерди даярдап чыгарат. Факультеттин студенттери экономика жана финансы жаатындагы ар түрдүү окуу-усулдук жана илимий-практикалык иш чараларга дайыма катышышат, республикалык жана эл аралык студенттик конференцияларда, конкурстарда илимий баяндамалар менен чыгып сүйлөшөт. Ошондой эле факультеттин студенттери Германиянын, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында такшалтмалардан өтүп турушат. Алсак, 2014-жылга чейин факультеттин 11 студенти «LOGO», «DEULA» программалары боюнча тажрыйба алмашуу максатында Германия мамлекетинде болуп келишти. Бул студенттердин академиялык мобилдүүлүгү программасынын алкагында жүзөгө ашырылып келет.

Азыркы тапта факультеттин бүтүрүүчүлөрүн Кыргызстандын бардык аймактарынан түрдүү бюджеттик мекеме-уюмдардан жана жеке менчик ишканалардан кездештирүүгө болот. Бүтүрүүчүлөр мындан тышкары Россия Федерациясы менен Казакстандын мекеме-ишканаларында иштешет. Бул көрүнүш факультет заман тлабына шайкеш билимдерге ээ кесипкөй кадрларды даярдап жатканын билдирет.

Факультеттиин окумуштуулары ар кыл илимий-практикалык иш чараларга активдүү катышышат, окуу китептерин, окуу-усулдук колдонмолор менен көрсөтмөлөрдү даярдап чыгарып турушат. Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы тарабынан 10 монографиялар; 16 окуу китептери жана окуу-усулдук колдонмолор; 2000ден ашуун макалалар жарыяланган. Факультетте азыр 2 илимий-изилдөөчүлүк долбоордун үстүндө иш жүрүүдө: 1. Жайыттарды колдонуунун экономикалык натыйжалуулугун жогорулатуу;

2.TEMPUSтун «High Objectives of National Organizational Reform» (Улуттук уюштуруучулук реформалар үчүн жогорку максаттар) долбоору.

Факультет Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Башкаруу академиясы, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Х. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, Кыргыз экономикалык университети, К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети; Россия Федерациясынын Югорск мамлекеттик университети, Испаниянын Каталония техникалык университети, Словакиянын Айыл чарба университети, Франциянын мамлекеттик администрациясынын Улуттук жогорку мектеби, Литванын Шауляй университети менен илимий-практикалык кызматташтык жүргүзөт.

Азыркы учурда Экономика, бизнес жана башкаруу факультетинде төмөнкү багыттар боюнча адистер даярдалат:

  • бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
  • финансы жана кредит;

Факультет жѳнүндѳ презентация

Факультеттин кеңешинин жана окуу методикалык кенешинин 2017−2018-окуу жылына иш планы

Факультетте төмөнкү кафедралар иш алып барат:

-Экономика, каржы жана туризм кафедрасы;

-Дене тарбия кафедрасы.