Педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы

Мугалим бул — оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Кафедранын максаты:

  • Жогорку квалификациялуу адистерди даярдап эмгек рыногуна сунуштоо;

Көркөм билим берүү

Ар бир илимдин өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү болгондой эле, көркөм өнөр исскуствосунун дагы өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир эл, улут өзүнүн көркөм маданиятын окуу, үйрөнүү жана өркүндөтүү үчүн дүйнө элдеринин көркөм маданиятын окуп үйрөнүүдө жаш өспүрүмдөрдүн келечекке болгон көз караштарын калыптандыруучу компетентүүлүккө ээ болушу керек.

Профили; Көркөм өнөр

Окуунун формасы Күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл), 10 семестр (5жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ сы жок

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2023-жылга чейин

Бюджеттик орун жок

Перспективасы; Көркөм өнөр искусствосу боюнча өз алдынча чыгармачылык менен иштөө мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Мектепте көркөм өнөр мугалими, орто окуу жайда көркөм өнөр мугалими

Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы

Ар бир инсан биринчи тамга тааныткан, билим илимдин башатын үйрөткөн устаты менен сыймыктанат ошол эле учурда абдан жогорку деңгээлдеги профессионалдык даярдыкты, таза аруу адамдык касиеттерге, мүнөздөргө калыптанууну талап кылат. Башталгыч мектептин мугалимдеринин эң башкы айырмачылыгы -өзүнүн кесибин жогору баалоо жана жеткинчектерди сүйүү, алардын жан дүйнөсүн терең түшүнүү.

Профили; Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы

Окуунун формасы; Күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл), 10 семестр (5жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — кыргыз тили адабияты 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Келечекте заманбап жаңы технологияларды, методикаларды үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Мектепте башталгыч класстын мугалими

Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru

Педагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы

Мектепке чейинки билим берүү адистигинин кадрлары бийик профессионалдык курамды түзүшү керек жана алар кесиптик — педагогикалык баалуулуктардын жаңы системасын алып жүрүүгө, жогорку деңгээлдеги кесиптик компетенттүүлүккө жооп берген, өзүн-өзү жана инсанды кесиптик өнүктүрүүгө жөндөмдүү, педагогикалык чыгармачылыкта өзүн көрсөтө алган кадрлардан болуусу керек.

Профили Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы

Окуунун формасы: Күндүзгү, дистанттык

Окуунун мөөнөтү 8 семестр (4жыл), 10 семестр (5жыл)

Адистикке тапшырууга талаптар ЖРТ — 110 балл, кошумча — кыргыз тили адабияты 60 тан жогору

Контрактык негизде окууга төлөм 1-жылы — 21 000 сом, 2−3-4-жылдары — 23 100 сом

Аккредитация 2025-жылга чейин

Бюджеттик орун 10

Перспективасы Келечекте заманбап жаңы технологияларды, методикаларды үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар

Кайсыл уюмдарда иштөө мумкунчүлүгү бар Бала бакчаларда тарбиячы

Кошумча маалымат алуу: буклет, Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна — 701 836 683 кафедра башчысы, sultanalieva2872@mail.ru