Педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы

Кафедранын башчысы доценттин м.а., п.и.к.

СУЛТАНАЛИЕВА ШАЙЫРГҮЛ КАРЫПБЕКОВНА

Кафедранын максаты:

  • Жогорку квалификациялуу адистерди даярдап эмгек рыногуна сунуштоо;
  • Билим берүү системасында жогорку квалификациялуу жана ар тараптуу өнүккөн, руханий дөөлөттүү педагогдорду даярдоо;
  • Кыргыздын улуттук маданиятына ээ болгон инсандарды калыптоо жана илимий баалуулуктарды өздөштүрүү

«Педагогика жана окутуунун технологиялары» кафедрасынын тарыхы

Университетте түзүмдүк өнүгүүнүн негизинде, 1996 -1997-окуу жылы «Педагогика жана психология» кафедрасы уюштурулган. Университетте педагогикалык адистиктер ачылганына байланыштуу табигый — гуманитардык факультетинде «Педагогика жана психология» кафедрасынын базасында 2001 — жылы 3 — сентябрында № 24 — 1/12 буйругунун негизинде төмөнкүдөй эки кафедралар түзүлгөн:

  1. Педагогика жана башталгыч билим берүү методикасы.
  2. Педагогика жана психология.

Кафедра төмөнкү үч багытта адистерди даярдайт:

  1. «Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы» адистиги

Ар бир инсан биринчи тамга тааныткан, билим илимдин башатын үйрөткөн устаты менен сыймыктанат ошол эле учурда абдан жогорку деңгээлдеги профессионалдык даярдыкты, таза аруу адамдык касиеттерге, мүнөздөргө калыптанууну талап кылат. Башталгыч мектептин мугалимдеринин эң башкы айырмачылыгы -өзүнүн кесибин жогору баалоо жана жеткинчектерди сүйүү, алардын жан дүйнөсүн терең түшүнүү.

2. Педагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы

Мектепке чейинки билим берүү адистигинин кадрлары бийик профессионалдык курамды түзүшү керек жана алар кесиптик — педагогикалык баалуулуктардын жаңы системасын алып жүрүүгө, жогорку деңгээлдеги кесиптик компетенттүүлүккө жооп берген, өзүн-өзү жана инсанды кесиптик өнүктүрүүгө жөндөмдүү, педагогикалык чыгармачылыкта өзүн көрсөтө алган кадрлардан болуусу керек.

3. «Көркөм билим берүү " адистиги

Ар бир илимдин өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү болгондой эле, көркөм өнөр исскуствосунун дагы өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир эл, улут өзүнүн көркөм маданиятын окуу, үйрөнүү жана өркүндөтүү үчүн дүйнө элдеринин көркөм маданиятын окуп үйрөнүүдө жаш өспүрүмдөрдүн келечекке болгон көз караштарын калыптандыруучу компетентүүлүккө ээ болушу керек.

Кафедра тиешелүү окуу куралдары менен толук жабдылган жана ар бир предметтер боюнча окутуучулар тарабынан жумушчу программалар, силлабустар, студенттердин өз алдынча иштери боюнча методикалык көрсөтмөлөр иштелип чыгууда.

Студенттердин илимий жактан кызыгууларын арттыруу максатында

«Жаш педагог», «Жомоктор дүйнөсүндө» «Чебер» илимий кружокторуу уюштурулуп, студенттер арасында олимпиадалар, илимий конференциялар жана кечелер уюштурулуп турат. Кафедрада сабактар учурдун талабына ылайык интерактивдүү методдор менен өтүлүп келет.

Кафедранын ишмердүүлүгү;

Профессордук-окутуучулук курам;

Кафедранын ийгиликтери.