Сырттан окутуу департаменти

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 2012−2013-окуу жылынан тартып Кыргызстандын жогорку билим берүү системасына аралыктан окутуу технологиялары киргизилген. С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Аралыктан окутуу бөлүмү НМУнун ректорунун 3-май, 2013-жылдагы № 01−12/65 буйругу менен түзүлгөн.

2019-жылы ректордун буйругу менен бөлүм сырттан окутуу департаменти деп аталган.

Департамент университеттеги аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен жүргүзүлгөн окуу процессин уюштуруу, бул процессти камсыз кылуучу маалыматтык технологиялардын сапаттуу иштешин камсыз кылуу, кафедралардын аралыктан окутуу технологиясы боюнча окуу жана окуу-методикалык ишмердигин координациялоо багытында иш алып барат.

Сырттан окутуу департаментинде адистерди даярдоо 8 багыт боюнча жүргүзүлөт.

Багыттын аталышыДаярдоо профили
Педагогика· Мектепке чейинки билим берүү

· Башталгыч билим берүү

· Социалдык педагогика

Көркөм билим берүү· Сүрөт өнөрү
Табигый илимдик билим берүү· Биология

· Химия

Электр энергетикасы жана электр техникасы· Электр станциялары
Транспорттук процесстердин технологиясы· Жол кыймылын уюштуруу жана коопсуздук
Экономика· Каржы жана насыя

· Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит

Социалдык-экономикалык билим берүү· Тарых

Бөлүмдүн ишмердигинин негизги багыттары

  • Жогорку квалификациялуу адистерди өндүрүштөн алыстатпастан окутуу жана даярдап чыгуу;
  • Жаӊы маалыматтык технологиялардын бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу үчүн материалдык-техникалык базаны чыӊдоо.

Окуу-усулдук комиссия

Окуу-усулдук комиссиянын максаты — жогорку кесипкөй билим берүү сапатын камсыз кылуу жана өнүктүрүү, окуу процессин усулдук жактан камсыз кылуу, электрондук материалдарды чыгаруу боюнча иштерди координациялоо саналат.

Окуу-усулдук комиссия өз ишин бекитилген иш планга ылайык жүзөгө ашырат. Окуу-усулдук комиссияга жетекчилик кылуу анын төрагасы тарабынан жүзөгө ашырылат. Комиссиянын курамына кафедралардын өкүлдөрү киришет.

Окутуу жана материалдык-техникалык база

Департаменттин окутуу процессин университеттин 8 кафедрасынын жогорку квалификациялуу окутуучулары жүргүзөт. Бүгүнкү күндө билим берүү процессине окутуучулук-профессордук курамы 83 адамдан турган жамаат катышып жатат.

Бөлүмдүн компьютердик классында жана кафедралардын лабораторияларында заманбап жабдуулар орнотулган. Ошондой эле, департаменттин студенттери Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн каалаган жеринде интернет байланышы аркылуу университеттин порталына кирип, билим ала алышат.

Департамнттин кызматкерлеринин түздөн-түз катышуусу менен Интернет тармагында университеттин билим берүү порталы түзүлүп, ага студенттердин билим алуусу үчүн зарыл болгон маалыматтар киргизилген.

Сырттан окутуу департаментинин студенттери семестр ичинде ар бир дисциплина боюнча үч жолу электрондук тестти онлайн режиминде, дүйнөнүн каалаган бурчунан тапшыра алышат. Бүгүнкү күндө 800 ашык студент аралыктан окутуу технологиялары боюнча Нарын мамлекеттик университетинен билим алышат.

Студенттерди окутуу окуу пландарына ылайык жүзөгө ашырылат, аларда тиешелүү кесиптерде колдонулуучу заманбап технологиялар, эмгек рыногунун талаптарына жооп берген, заманбап өндүрүш шарттарында татаал милдеттерди чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо үчүн зарыл окуу курстары камтылган.

Студенттин окуусунун бардык натыйжалары «AVN» маалыматтык системасынын жардамы менен анын жеке электрондук окуу порталында катталат.

Студенттин өз алдынча иши аралыкта окутуу системасынын (AVN) билим берүү порталындагы маектешүү сервистерин, б.а. электрондук почта, чат, форум, видеоконференцияларды колдонуу аркылуу окутуучунун консультациялары менен коштолот.

Сырттан окутуу департаменти кафедралар менен биргеликте студенттердин өз алдынча иштери үчүн зарыл болгон төмөнкүлөрдүн электрондук версияларын түзүү боюнча иштерди жүргүзүүдө:

  • окуу курстарынын мазмунун чагылдырган окуу материалдары;
  • дисциплинаны окутуу программасы жана усулдук иштелмелер;
  • окутуучулар жана алар окуткан курстар тууралуу маалыматтар;
  • окуу процессин уюштуруу жөнүндө маалыматтар;
  • студенттин окуу иштеринин план-графиктери.

Окуу процессине заманбап эсептөө техникасын колдонуу менен автоматташтырылган долбоорлоо ыкмасы жайылтылууда. Эсептик-графиктик иштерди, курстук жана дипломдук долбоорлорду аткарууда компьютердик технология (компьютердик графика) колдонулат.

Департаменттин иши ар бир жарандын мүмкүнчүлүгүнө, анын эмгек рыногундагы мобилдүүлүгүнө жараша билим алуусу үчүн бардык шарттарды түзүүгө багытталган.

Университеттин окуу программасын ийгиликтүү өздөштүргөн студенттерге тийиштүү багыттагы бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен мамлекеттик үлгүдөгү жогорку билим тууралуу диплом берилет.

Байланыш үчүн маалыматтар:

Дареги: Нарын шаары, Ленин көчөсү, № 127, 25-ауд.

Телефону: +996 (3522) 60 268

Электрондук почтасы: distant_nsu@mail.ru

Веб-сайт: www.nsu.kg