Абдылдаев Обозбек Талипович

abdyldaevфизика- математика илимдеринин кандидаты, доцент, КР ИА мүчө-корреспонденти

Абдылдаев Обозбек Талипович 1959-жылы 21-апрелде Нарын областына караштуу Кочкор районунун Кум-Дөбө айылында туулган. Орто мектепти 1976-жылы бүтүрүп, Кыргыз мамлекеттик университетинин физика факультетинин студенти болуп кабыл алынган. Аталган окуу жайды 1981-жылы аяктап, «Физик-окутуучу» адистигине ээ болгон.

1981−1996-жылдары Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын «Физика» институтунда инженер, ага инженер, кенже илимий кызматкер жана илимий кызматкер орундарында эмгектенген.

1996-жылы «Жылуулук физикасы жана молекулярдык физика» адистиги боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган, 1997-жылы физика-математика илимдеринин кандидаты илимий даражасы ыйгарылган.

1996-жылдан баштап Нарын мамлекеттик университетинде ага окутуучу, доцент, кафедра башчысы, факультеттин деканы кызматтарында иштеп келе жатат.

2001-жылы илимий-педагогикалык иштеринин жетишкендиктерине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги тарабынан «Эл агартуунун отличниги» наамы берилген.

2003-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы илимий-изилдөө жана педагогикалык иштердин жыйынтыгынын негизинде «Энергетика» илимдери боюнча «доценттик» наамды ыйгарган.

Элүүдөн ашык илимий макалалары Эл аралык, республикалык жана жогорку окуу жайлардын илимий журналдарында басылып чыккан.

2003-жылы Кыргыз Республикасынын Инженердик академиясы тарабынан өткөрүлүүчү конкурска катышып, КР ИА мүчө-корреспонденти болуп шайланган.

Илимий-техникалык чөйрөдө кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары өнүгүшүнө карата Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин грифи алынып, алты окуу китептери, илимий макалалар жана он эки лабораториялык-практикалык усулдук көрсөтмөлөр чыгарылган.

2014-жылы Абдылдаев О.Т. «Көз ирмем», «Бөгөттөө» аттуу чыгармаларды жарыкка чыгарды.

Илимий эмгектеринин, окуу китептеринин жана усулдук көрсөтмөлөрүнүн тизмеги

 1. Рассеяние лазерного излучения длиной волны 1,06 мкм плазменным факелом.
 2. Динамика развития каверны в мишени из мрамора под действием излучения длиной волны 1,06 мкм.
 3. Влияние мощности лазерного излучения на процесс обработки мрамора.
 4. Рассеяния излучения при лазерной обработке гранита
 5. Рассеяние лазерного излучения мелкодисперсными частицами плазменного факела мрамора
 6. Оптический метод определения относительной концентрации рассеивающих частиц в лазерном эрозионном факеле.
 7. Лазерная обработка мрамора разных сортов
 8. Особенности взаимодействия лазерного излучения с композиционными материалами в непрерывном режиме.
 9. Исследование физических процессов, протекающих в зоне взаимодействия лазерного излучения с природными минералами.
 10. Особенности разрушения углеродных полимеров при действии интенсивного потока лучистой энергии.
 11. Влияние исходного состояния мрамора на процесс распространения тепла при воздействии лазерного излучения.
 12. Поглощательная способность мрамора при воздействии лазерного излучения длиной волны 1,06 мкм
 13. Авторское свидетельство № 1 723 918 на изобретение: «Покрытие для защиты объекта от лазерного излучения», 1991
 14. Авторское свидетельство № 1 732 238 изобретение: «Способ адгезии пленочного покрытия к подложке», 1992
 15. Спектральные методы определения золота в рудах.
 16. Терм раскалывание природных минералов под действием лазерного излучения
 17. Динамика развития лазерного эрозионного факела
 18. Радиометрические исследования β- активности атмосферной осадки в г. Нарын
 19. Радиометрические и радиохимические исследования радиоактивности почвы и растений
 20. Атомно-абсорбционное определение тяжелых металлов (Pb, Cu, Zn, Cd, Co, Ni)
 21. Исследование оптических свойств природных минералов при воздействии лазерного излучения
 22. Нарын дарыясынын суусундагы оор металлдарды изилдөө.
 23. Численный анализ стационарного развития каверны в мраморе под действием лазерного излучения
 24. Физико-химическое, механическое и электрические свойства магматических горных пород
 25. Сравнительный анализ действия неодимового и СО2 лазеров на природные минералы
 26. Влияние угла падения лазерного излучения на отражательную способность мрамора.
 27. Влияния на центр излучения факела изменения угла падения лазерного луча
 28. Влияние различных сред на динамику развития каверны при воздействии лазерного излучения на вещество
 29. Влияние лазерного излучения на механические свойства и структуру синтетического поликристаллического алмаза
 30. Лазерная технология обработки синтетических алмазов
 31. Мамлекеттик тилде илимий-техникалык атоолордун калыптанышы тууралуу маселелер
 32. Физика жана техника илимдеринде кыргызча атоолорду колдонуунун маселелери жөнүндө.
 33. Мамлекеттик тилибизди электротехника жана электроника илимдеринде жайылтуунун өзгөчөлүктөрү.
 34. Физикалык электроника жана микроэлектроника илимдеринде кээ бир кыргызча атоолордун түшүндүрмөсү жана атоолор сөздүгү.
 35. Физиканын «Электромагнетизм» бөлүгү жана «Электротехниканын теориялык негиздери» предметтеринде кыргызча жаңы атоолорду (терминдерди) киргизүүнүн көйгөйлүү маселери
 36. Влияние лазерного нагрева на прочностные свойства синтетических алмазов
 37. Дистанттык (аралыктан) билим берүүнүн негизги өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары.
 38. Дистанттык билим берүүнүн педагогикалык негиздери.
 39. Дистанттык квалификацияны жогорулатуунун мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо.
 40. Физикалык электрониканын өнүгүү тенденциясынын билим берүүдөгү инновациялык педагогикалык технологияга тийгизген таасири.
 41. Жаңы маалыматтык-коммуникациялык билим берүү чөйрөсүнүн шарттарында педагогдордун профессионалдык ишмердүүлүгүн өркүндөтүү боюнча даярдыктарын анализдөө.
 42. Дистанттык билим берүүдө мультимедиялык лекциялардын комплексин пайдалануунун мүмкүнчүлүгүн жана натыйжалуулугун көрсөтүү.
 43. Билим берүү системасында педагогикалык ишмердүүлүктүн инновациялык багытталышы.
 44. Дистанттык билим берүүнүн өнүгүү тарыхы жана келечеги
 45. Окутуу технологияларынын бири катары учурдагы дистанттык билим берүү формасы
 46. Профессионалдык педагогикалык билим берүү жараянында дистанттык технологияларды колдонуунун илимий-теориялык негиздери
 47. Дистанттык билим берүү формасынын өзгөчөлүктөрү
 48. Окуу усулдук көрсөтмөлөрдүн электрондук варианттарынын принциптери жана колдонулушу.
 49. Д. Мамбетовдун илимий эмгектери жана окуу куралдары тууралуу кыскача баяндама
 50. Компьютердик телекоммуникациялар- дистанттык билим берүүнүн перспективдүү технологияларынын бири
 51. Окутуучунун инновациялык педагогикалык ишмердүүлүккө даярдыгын калыптандыруу.

Жогорку окуу жайлар үчүн чыгарган окуу китептери

 1. Абдылдаев О.Т. Электротехниканын назарияттык негиздери. II-III-бөлүктөр. -Б.: «Бийиктик», 2004.
 2. Абдылдаев О.Т. Жалпы электроника. -Б.: «Абыкеев А.Э.», 2005.
 3. Абдылдаев О.Т. Физика «Электромагнетизм». -Б.: «Абыкеев А.Э.», 2006.
 4. Абдылдаев О.Т. Физикалык электроника жана микроэлектроника. -Б.: «Абыкеев А.Э.», 2007.
 5. Абдылдаев О.Т. Электротехниканын теориялык негиздери (2-чи басылышы). -Б.: «Абыкеев А.Э.», 2008.
 6. Абдылдаев О.Т. Физика «Электромагнетизм» (2-чи басылышы). -Б.: «Абыкеев А.Э.», 2009.
 7. Абдылдаев О.Т., Осмокеев А. Физика-техникалык илимдер боюнча орусча-кыргызча атоолор сөздүгү.-Б.: «Абыкеев А.Э.», 2006.
 8. Абдылдаев О.Т., Осмокеев А. Кыргызско-русский терминологический словарь по физико-техническим наукам. -Б.: «Абыкеев А.Э.», 2006.
 9. Атанаев Т.Б., Абдылдаев О.Т. Основы научных исследований.. -Б.: «Абыкеев А.Э.», 2007.

Усулдук көрсөтмөлөр

 1. Методическое руководство к лабораторным работам № 1−4 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1, раздел «Линейные электрические цепи»).
 2. Методическое руководство к лабораторным работам № 5−6 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1, раздел «Линейные электрические цепи»).
 3. Методическое руководство к лабораторным работам № 9−12 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1, раздел «Линейные электрические цепи»).
 4. Методическое руководство к лабораторным работам № 13−15 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1, раздел «Линейные электрические цепи»).
 5. Методическое руководство к проведению практических занятий дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1). Метод принципа наложения.
 6. Методическое руководство к проведению практических занятий дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1). Метод двух узлов.
 7. Методическое руководство к проведению практических занятий дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1). Метод контурных токов.
 8. Методическое руководство к проведению практических занятий дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1). Метод уравнений Кирхгофа
 9. Методическое руководство к проведению практических занятий дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1). Электрические цепи однофазного переменного синусоидального тока.
 10. Методическое руководство к проведению практических занятий дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 1). Трехфазные цепи.
 11. Методическое руководство к проведению практических занятий дисциплине «Теоретические основы электротехники» (часть 2). Нелинейные электрические цепи.
 12. «Электротехниканын теориялык негиздери» курсу боюнча «Электроэнергетика» багытындагы адистиктер учун тузулгон студенттердин оз алдынча иштоосу жана модулдук тапшырмаларды аткаруу учун окуу-усулдук корсотмолор. 2013. 4,75 б.т.
Диплом, Сертификаттары