↑ Вернуться: Жетекчилик

Окуу иштери боюнча проректор

   

Чолпонбаев Азиз Карыбекович

 

Тел.: (+9963522) 50799 (жумуш), (+996773) 954058 (уюлдук)

Email: akcholpon@mail.ru, akcholpon@gmail.com

 

1970-жылы 30-сентябрда Нарын шаарында төрөлгөн. Нарын шаарындагы М.Сыдыков атындагы орто мектепти бүтүргөн.

         СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин “Кыргыз тили жана адабияты” адистигин 1995-жылы аяктаган.

         2007-жылы 15-июнда “Кыргыз тилиндеги объектилик катыштын семантикалык-структуралык өзгөчөлүктөрү” деген темадагы диссертациялык изилдөөсүн ийгиликтүү коргоп, 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасына татыктуу болгон.

         Үй-бүлөлүү, эки баланын атасы.

         Эмгек тажрыйбасы:

2016-жыл, апрель – азыркы мезгил: С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору;

2008-жыл, январь – азыркы мезгил: С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин “Кыргыз тили жана адабияты” кафедрасынын доценти;

2015-жыл, ноябрь – 2016-жыл, апрель: С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Аралыктан окутуу бөлүмүнүн башчысы;

2014-жыл, декабрь – 2015-жыл, ноябрь: С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Орто кесиптик жана кошумча билим берүү бөлүмүнүн башчысы;

2013-жыл, октябрь – 2014-жыл, декабрь: С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Илимий изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы;

2009-жыл, март – 2013-жыл, октябрь: С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Окуу башкармалыгынын башчысы;

1999-жыл, октябрь – 2004-жыл, сентябрь: Нарын мамлекеттик университетинин Филология факультетинин деканынын сырттан окуу формасы боюнча орун басары;

1999-жыл, октябрь – 2008-жыл, январь: Нарын мамлекеттик университетинин “Кыргыз тили жана адабияты” кафедрасынын ага окутуучусу;

1996-жыл, сентябрь – 1999-жыл, октябрь: Нарын мамлекеттик университетинин “Кыргыз тили жана адабияты” кафедрасынын окутуучусу.

         Илимий кызыкчылыктары: Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси, кеп маданияты, тилдик норма, чечендик өнөр.

         Чет тилдерди билүүсү: Орус тили – эркин колдонот;

                                               Англис тили – канааттандырарлык;

                                               Түрк тили – канааттандырарлык.

         Билимин жогорулатуу:

· Мастерская разработки учебных программ "Интеграция обучения" (организатор — Integrity Education Network), г. Бишкек, 2012

· Курс "Двухуровневая система высшего образования в Кыргызской Республике" (организатор — Центр профессионального развития и мониторинга качества образования Нарынского государственного университета), г.Нарын, 2012

· Курс "Оценивание результатов обучения" (организатор — Нарынский государственный университет), г. Нарын, 2011

· Тренинг "Тренинг для тренеров" (организатор — ОФ "Академия высшего образования "TeachEx"), Нарын, 2010

· Курс "Инновационные технологии обучения" (организатор – Нарынский государственный университет), Нарын, февраль, 2009

· Сертифицированная программа турецкого языка (уровень В1) (организатор — Факультет открытого образования Университета Анадолу), г.Эскишехир, Турция, 14 сентября 2009

· I симпозиум молодых тюркологов "Языковые и литературоведческие проблемы тюркских языков" (организатор — Гуманитарный факультет Кыргызско-Турецкого университета "Манас"), г.Бишкек, апрель, 2007.

· Курс "Фандрайзинг" (организатор — Факультет непрерывного образования Университета Центральной Азии), г.Нарын, декабрь, 2004

· Семинар "Интерактивные методики преподавания" (организатор — ОО "Интерньюс"), г.Бишкек, май, 2003

· Семинар "PR-образование в системе высшей школы. Преподавание дисциплин журналистского цикла" (организатор — Масс-медиа центр Факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета), г.Санкт-Петербург, Россия, ноябрь, 2002

Жарыяланган эмгектери:

· Сүйлөмдүн семантикалык структурасын моделдештирүү. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу-методикалык колдонмо. Бишкек, 2013. 68 бет.

· Синтаксистин семантикалык аспектиси. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу-методикалык колдонмо. Бишкек, 2014. 72 бет.

· Сүйлөө чеберчилиги. 1-бөлүк. Кеп маданияты. Жогорку окуу жайлар үчүн окуу куралы. Бишкек, 2002. 96 бет.

· Тилдин пикир алышуу куралы катары кызматы жана синтаксистик катыштардын ролу. // Вестник НГУ. №1. Нарын, 2000, 92-98-беттер.

· Сүйлөмдүн семантикалык структурасы. // Педагогика жана филология. №1. Нарын, 2002. 84-88-беттер.

· Сүйлөмдүн семантикасы. // Кыргыз-Кувейт университетинин жарчысы. №6. Бишкек, 2003. 121-127-беттер.

· Синтаксистин аспектилер системасындагы семантикалык аспектинин орду. // “Байыркы кыргыз эли” илимий-практикалык конференциясынын материалдар жыйнагы. Нарын, 2004. 74-81-беттер.

· Синтаксистин семантикалык аспектисинин ХХ кылымдагы өнүгүшү. // “Байыркы кыргыз эли” илимий-практикалык конференциясынын материалдар жыйнагы. Нарын, 2004. 82-93-беттер.

· Кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары колдонулушунун маселелери // Илимий-практикалык конференциянын материалдарынын жыйнагы. Бишкек гуманитардык университети, 2004. 124-130-беттер.

· Синтаксистин семантикалык аспектиси. // Кыргыз тили жана адабияты. №9. Kaрaкол, 2005.

· Эмнеге кыргызча сүйлөбөйбүз? // “Эркин Тоо”, март, 2005.

· Синтаксистик катыштар жана алардын сүйлөмдүн семантикалык структурасында ролу. // Кыргыз тили жана адабияты. №9. Kaрaкол, 2005. 140-148-беттер.

· Эмнеге балаӊызды кыргыз мектепке бересиз? // «Кутбилим», октябрь, 2006.

· Синтаксистик семантиканын ХХ кылымдагы өнүгүшү. // Социально-гуманитарные науки. №2. Бишкек, 2006. 131-138-беттер.

· Сүйлөм моделдерин иштеп чыгууда синтаксистик катыштарды колдонуунун маселелери. // Вестник вузов. №3-4. Бишкек, 2006. 115-122-беттер.

· Объектилик катыштарды семантикалык классификациялоонун принциптери. // Вестник вузов. №3-4. Бишкек, 2006. стр. 123-134.

Сыйлыктары:

· «Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы», 15-сентябрь, 2016-жыл.

· С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Ардак Грамотасы, 2014-жыл.

· Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Ардак Грамотасы, 2012-жыл.

· Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак Грамотасы, 2011-жыл.

· Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын Ардак Грамотасы, 2007-жыл.