Вернуться к Окуу бөлүмү

Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү

IMG_2885Усубалиева Жылдыз Жекиновна — бөлүмдүн башчысы;

Окуу процессин нормативдик камсыздоо бөлүмү университеттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө методикалык жардам көрсөтөт жана анын негизги ишмердигинин багыты төмөнкүлөр:

Окуу процессин усулдук камсыз кылуу боюнча иш-кагаздарынын жүргүзүлүшүн уюштуруу;

Окуу жүгүртмөлөрүнүн түзүлүшүн жана аудиториялык фондду эффективдүү колдонулушун координациялоо;

Окуу процессиндеги студенттердин ишинин үлүшүн жогорулатуу менен уюштуруу боюнча окуу процессин пландоо үчүн убакыттын ченемдерин аныктоо;

Билим берүү процессин жөнгө салуучу ички ЖОЖдук нормативдик-усулдук документацияларды иштеп чыгуу;

Кайрадан ачылуучу негизги жогорку кесиптик билим берүүнүн билим берүү программаларын лицензиялоо процедураларын, ошондой эле лицензиялоо, аттестациялоо жана аккредитациялоо процедураларын жождун ишмердүүлүгүн комплекстүү баалоонун чегинде уюштуруу жана усулдук коштоо;

КР Билим берүү жана илим министрлигине ар жыл сайын маалыматтык отчет (жождун рейтинги, жожду аккредитациялоо) үчүн маалымат даярдоо;

Илимий-усулдук кеңештин ишин пландоо, анын аткарылышын көзөмөлдөө;

Окуу куралдарын чыгаруунун жылдык планын түзүүгө катышуу;

Факультеттердеги окуу-усулдук комиссиялардын иши жөнүндө маалыматтарды системалуу түрдө чогултуу, алардын ишмердигин жетектөө;

Кафедра менен бирдикте мекемелер жана ишканалар менен практикалардан өтүүгө келишимдерди түзүү;

Окуу пландарын иштеп чыгуу боюнча ишти уюштуруу;

Окуу пландарынын мамлекеттик билим берүү стандарттарына, КР билим берүү жана илим министрлигинин сунуштарына, Окумуштуулар кеңешинин бардык окутуунун формасындагы бардык адистиктер жана багыттар боюнча чечимдерине ылайык иштелип чыгышына көзөмөл жүргүзүү;

Окуу жылындагы жумушчу окуу пландарынын аткарылышын учурда көзөмөлдөө;

Окуу жүгүртмөсүнүн түзүлүшүн жана аудиториялык фонддун эффективдүү колдонулушун көзөмөлдөө;

Окуу жүгүртмөлөрү боюнча маалыматтарды алмашуу процессин көзөмөлдөө;

Штаттык бирдиктердин жана профессордук-окутуучулук курамдын окуу жүктөмдөрүнүн бөлүштүрүлүшүнө жана кафедралардын бекитилген окуу пландарына, убакыттын ченемине, окутуучунун окуу жүктөмүнүн жылдык өлчөмүнө ылайык сааттык төлөмдөгү фондуна көзөмөл жүргүзүүгө;

Окутуучулардын жеке пландарындагы окуу иштерин пландоого учурдагы көзөмөл кылуу жана анын аткарылышына жыйынтыктоочу көзөмөл жүргүзүү;

Окуу пландарындагы дисциплиналардын окуу жана окуу-усулдук адабияттар менен камсыз болуусун көзөмөлдөө жана анализдөө;

НМУдагы окуу-усулдук адабияттардын чыгарылышына көзөмөл жүргүзүү;

Жалпы комплекстүү баалоонун чегинде жожду жана кээ бир адистиктерди өздүк текшерүүгө документтердин даярдыгына көзөмөл жүргүзүү;

Жаңы адистиктерди лицензиялоо, аттестациялоо жана аккредитациялоо боюнча материалдарга көзөмөл жүргүзүү;

Деканаттардын жана кафедралардын окуу-усулдук ишмердиги боюнча аткарылыш тартибине көзөмөл жүргүзүү;

КР билим берүү тармагындагы нормативдик документациялардын өзгөртүүлөрүнө көңүл буруу;

Окуу пландарынын түзүлүшү жана аткарылышы боюнча суроолор боюнча кафедра башчыларына жана окуу-жардамчы персоналдарга кеңеш берүү;

Педагогикалык жүктөмдөрдү бөлүштүрүүдө нормативдик документацияларды колдонуу боюнча кафедра башчыларына, деканаттын кызматкерлерине кеңеш берүү;

Адистиктерди аттестациялоо, өздүк текшерүү боюнча кафедра башчыларына кеңеш берүү;

Усулдук комплекстерди түзүү боюнча кафедра башчыларына кеңеш берүү;

Окуу процессиндеги кафедралардын штаттык расписаниесиндеги жүктөмдөр, сааттык төлөмдөгү фонд, окуу планы боюнча мааламаттарды анализдөө жана берүү;

Окуу жүгүртмөсүнүн сапатын анализдөө;

Китепкана, кафедра менен бирдикте окуу пландарындагы дисциплиналардын окуу адабияттар менен камсыз болуусун анализдөө